Inapoi la legislatie

LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicata*)

Publicare: 07-07-2003
Republicare: 14-11-2006

LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicata*)
muzeelor si a colectiilor publice
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 15 noiembrie 2006

______________
    *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea si completarea Legii muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006.
    Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003 si a mai fost modificata prin Legea nr. 114/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institutiilor publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 12 mai 2006.
    CAP. I
    Dispozitii generale
    ART. 1
    Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general, clasificarea si principiile organizarii si functionarii muzeelor si colectiilor publice, precum si ale colectiilor private accesibile publicului.
    ART. 2
    In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
    a) muzeu - institutia de cultura, de drept public sau de drept privat, fara scop lucrativ, aflata in serviciul societatii, care colectioneaza, conserva, cerceteaza, restaureaza, comunica si expune, in scopul cunoasterii, educarii si recreerii, marturii materiale si spirituale ale existentei si evolutiei comunitatilor umane, precum si ale mediului inconjurator;
    b) colectie - ansamblul de bunuri culturale si naturale, constituit in mod sistematic si coerent de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.
    ART. 3
    (1) In sensul prezentei legi, colectiile publice sunt colectiile accesibile publicului si specialistilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistica, documentara, istorica, stiintifica, culturala si memorialistica.
    (2) Colectiile private accesibile publicului sunt colectiile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul si specialistii au acces numai cu acordul detinatorilor.
    ART. 4
    Functiile principale ale muzeului sunt:
    a) constituirea stiintifica, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal;
    b) cercetarea stiintifica, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului muzeal;
    c) punerea in valoare a patrimoniului muzeal in scopul cunoasterii, educarii si recreerii.
    ART. 5
    Functiile principale ale colectiilor publice sunt:
    a) constituirea, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului propriu;
    b) cercetarea, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului propriu;
    c) punerea in valoare a patrimoniului propriu.
    ART. 6
    Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, protejeaza muzeele, colectiile publice si colectiile private accesibile publicului, garanteaza libera lor functionare si dezvoltare si poate acorda proprietarilor si titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar si logistic, conform prevederilor legale.
    ART. 7
    Cultele sustin propriile muzee si colectii publice si pot beneficia in acest scop de sprijin financiar si logistic din partea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, conform prevederilor legale in vigoare.
    CAP. II
    Patrimoniul muzeal
    ART. 8
    (1) Patrimoniul muzeal este alcatuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, dupa caz, ale colectiilor publice, asupra unor bunuri aflate in proprietate publica si/sau privata.
    (2) Bunurile care alcatuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publica a statului si/sau a unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, al dreptului de proprietate privata.
    (3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publica si/sau privata asupra bunurilor care se afla in patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozitiilor legale in vigoare.
    ART. 9
    Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:
    a) bunurile imobile de valoare exceptionala, arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, memorialistica, stiintifica si tehnica;
    b) siturile si rezervatiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic si arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, gradini botanice si zoologice, precum si constructiile aferente;
    c) bunurile clasate in patrimoniul cultural national mobil, de valoare exceptionala, arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, stiintifica si tehnica, literara, memorialistica, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, reprezentand marturii materiale si spirituale ale evolutiei comunitatilor umane, ale mediului inconjurator si ale potentialului creator uman;
    d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ si care pot fi folosite in cadrul expozitiilor si al altor manifestari muzeale.
    ART. 10
    (1) Evidenta bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este tinuta prin Registrul informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale, document permanent, avand caracter obligatoriu, cu mentinerea registrelor de inventar si a documentelor primare.
    (2) Registrul informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale este alcatuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    ART. 11
    (1) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice au, potrivit Codului civil si prezentei legi, urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure integritatea, securitatea, conservarea si restaurarea bunurilor clasate in patrimoniul cultural national mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
    b) sa realizeze documentarea, evidenta si, dupa caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
    c) sa puna in valoare patrimoniul muzeal;
    d) sa asigure si sa garanteze accesul publicului si al specialistilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
    e) sa asigure cercetarea sau, dupa caz, punerea la dispozitie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
    f) sa previna folosirea patrimoniului muzeal in alte scopuri decat cele prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    g) sa obtina autorizarea functionarii, acreditarea si, dupa caz, reacreditarea muzeului sau a colectiei publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    h) sa asigure prevenirea, localizarea si stingerea incendiilor;
    i) sa asigure paza muzeului sau a colectiilor publice si dotarea acestora cu sisteme de protectie eficiente;
    j) sa ia masuri pentru prevenirea si diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, in caz de calamitate naturala sau conflict armat.
    (2) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta nationala sunt obligati sa incheie contracte de asigurare partiala sau integrala, in functie de obligatiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile si imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta regionala, judeteana si locala sunt obligati sa incheie contracte de asigurare partiala sau integrala pentru bunurile clasate in patrimoniul cultural national, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A si B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Incheierea contractelor de asigurare prevazute la alin. (2) si (3) se face treptat, acordandu-se prioritate bunurilor clasate in categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A si B, precum si monumentelor etnografice transferate in muzeele in aer liber.
    (5) Autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, au obligatia sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate in categoria Tezaur, precum si a imobilelor clasate in categoriile A si B, potrivit legii.
    (6) Sumele alocate de persoanele fizice si juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate in categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, dupa caz, din impozitul pe venit.
    ART. 12
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale si institutiile publice de specialitate subordonate acestora, precum si proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice pot coopera, dupa caz, cu organizatii neguvernamentale, in vederea dezvoltarii, protejarii, conservarii, restaurarii, cercetarii si punerii in valoare a patrimoniului muzeal, in interes stiintific sau cultural-turistic.
    CAP. III
    Clasificarea, infiintarea si acreditarea muzeelor si a colectiilor publice
    SECTIUNEA 1
    Clasificarea
    ART. 13
    (1) In functie de forma de proprietate, de constituire si de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele si colectiile publice se pot afla in proprietate publica sau privata.
    (2) Muzeele si colectiile aflate in proprietate publica se infiinteaza si se organizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autoritati publice ori institutii si functioneaza potrivit regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate de autoritatile sau institutiile tutelare.
    (3) Muzeele si colectiile publice aflate in proprietate privata se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
    (4) Dupa forma de organizare, muzeele si colectiile publice au personalitate juridica; prin exceptie de la regula, se pot organiza muzee si colectii publice fara personalitate juridica.
    ART. 14
    In functie de aria de acoperire teritoriala, de marimea si de importanta patrimoniului, muzeele si colectiile publice se clasifica astfel:
    a) muzee si colectii publice de importanta nationala;
    b) muzee si colectii publice de importanta regionala;
    c) muzee si colectii publice de importanta judeteana;
    d) muzee si colectii publice de importanta locala.
    ART. 15
    (1) Muzeele si colectiile publice de importanta nationala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare exceptionala, semnificative in plan national pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.
    (2) Muzeele si colectiile publice de importanta regionala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan regional.
    (3) Muzeele si colectiile publice de importanta judeteana sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan judetean.
    (4) Muzeele si colectiile publice de importanta locala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan municipal, orasenesc sau comunal.
    ART. 16
    (1) Acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana sau locala, dupa caz, se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Schimbarea titulaturii muzeelor si colectiilor publice se realizeaza prin hotarare a Guvernului, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, la propunerea autoritatii in subordinea careia se afla muzeul sau colectia publica.
    (3) Muzeele si colectiile publice, indiferent de constituire si de forma de proprietate si administrare a patrimoniului muzeal, functioneaza in concordanta cu normele metodologice privind muzeele si colectiile publice, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, si aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    SECTIUNEA a 2-a
    Infiintarea si acreditarea
    ART. 17
    (1) Infiintarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate si administrare a patrimoniului, este reglementata prin prezenta lege.
    (2) Pentru infiintarea muzeelor si a colectiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (3) Obligatia obtinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicita infiintarea unui muzeu sau a unei colectii publice.
    ART. 18
    (1) Functionarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate si administrare a patrimoniului, este conditionata de acreditarea acestora.
    (2) Autoritatile prevazute la art. 13 alin. (2), altele decat Ministerul Culturii si Cultelor, care au in subordine muzee si colectii publice, sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat, care au infiintat sau infiinteaza muzee si colectii publice in baza avizului prealabil prevazut la art. 17 alin. (2), sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla sediul muzeului sau al colectiei publice respective.
    (4) Acreditarea muzeelor si a colectiilor publice se aproba, la propunerea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (5) Acreditarea temporara poate contine conditii sau recomandari in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    ART. 19
    (1) Revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice are loc in cazul nerespectarii prevederilor legale in vigoare sau a conditiilor de acreditare.
    (2) Revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice se face la propunerea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Din momentul revocarii acreditarii, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligati sa respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.
    ART. 20
    (1) Ordinul ministrului culturii si cultelor de revocare a acreditarii muzeelor si colectiilor publice poate fi contestat in termen de 15 zile de la publicare; contestatia se depune la Ministerul Culturii si Cultelor.
    (2) Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatia prevazuta la alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    ART. 21
    (1) In subordinea muzeelor si a colectiilor publice pot functiona, ca unitati fara personalitate juridica, sectii si filiale, organizate in aceeasi localitate sau in alte localitati decat cea in care isi au sediul muzeele si colectiile publice respective.
    (2) Sectiile si filialele muzeelor si colectiilor publice pot fi denumite muzee sau colectii, cu obligatia precizarii muzeului sau a colectiei publice in a carei subordine se afla si a obtinerii, pentru sectiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevazut la art. 17 alin. (2) si a acreditarii prevazute la art. 18.
    (3) Organizarea si functionarea sectiilor si filialelor teritoriale ale muzeelor si colectiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a muzeului sau a colectiei publice in a carei subordine se afla.
    CAP. IV
    Finantarea muzeelor si a colectiilor publice
    ART. 22
    (1) Activitatea muzeelor si a colectiilor publice de drept public se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.
    (2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee si colectii publice, din donatii si sponsorizari, din alte activitati specifice.
    (3) Veniturile prevazute la alin. (2) sunt gestionate in regim extrabugetar, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    ART. 23
    (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colectie, in care persoanele fizice sau juridice au calitatea de mostenitori, numai daca persoanele respective isi asuma obligatia, printr-o conventie incheiata cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sa mentina la dispozitia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, in conditiile prezentei legi.
    (2) In cazul in care mostenitorii nu indeplinesc obligatia asumata prin conventia prevazuta la alin. (1), taxa de timbru se recupereaza pe baza notei de constatare intocmite de directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la sesizarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) Se considera neindeplinire a obligatiei asumate potrivit alin. (1) cazul in care accesul publicului este interzis pe o perioada mai mare de 60 de zile intr-un an calendaristic, cu exceptia situatiilor in care obligatia respectiva a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.
    ART. 24
    (1) Preturile si tarifele pentru serviciile oferite de muzee si colectii publice sunt stabilite de conducerea acestora.
    (2) In cazul muzeelor si al colectiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea in a carei subordine se afla, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    CAP. V
    Conducerea, organizarea si functionarea muzeelor si a colectiilor publice de drept public
    ART. 25
    (1) Muzeele si colectiile publice de drept public sunt organizate si functioneaza conform prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare propriu, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Personalul de specialitate al muzeelor si al colectiilor publice cuprinde functiile de: cercetator stiintific, arheolog, muzeograf, conservator, restaurator, investigator biolog, investigator chimist, investigator fizician, arhitect, designer, topograf, informatician, documentarist, bibliotecar, grafician, desenator, gestionar de colectie, custode, fotograf, operator video, precum si alte functii asimilate specificului colectiilor.
    (3) Pentru personalul muzeelor care lucreaza in conditii speciale de munca, in depozite, laboratoare si ateliere de conservare si restaurare, precum si in santiere arheologice, se acorda un spor de toxicitate de 15% din salariul de baza.
    (4) Pentru personalul de specialitate si tehnic care lucreaza in depozite si la organizarea unor expozitii cu bunuri clasate in categoria Tezaur se acorda un spor de confidentialitate de 15% din salariul de baza.
    (5) Personalul cu o vechime neintrerupta de 10 ani in muzee sau colectii publice de drept public beneficiaza de un spor de stabilitate de 10% din salariul de baza.
    (6) Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Sanatatii Publice.
    ART. 26
    (1) Angajarea personalului de specialitate din muzee si colectii publice se realizeaza prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colectiei publice, potrivit legii.
    (2) Atributiile personalului din muzee si colectii publice se stabilesc prin fisa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate si sarcinilor de serviciu.
    (3) Pregatirea si formarea profesionala continua a personalului de specialitate din muzee si colectii publice se asigura prin institutii de specialitate acreditate: invatamant postliceal, invatamant superior de lunga si scurta durata, inclusiv invatamant la distanta, cursuri postuniversitare, programe de masterat si doctorat, precum si prin alte forme de pregatire profesionala.
    ART. 27
    (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public sunt organizate si functioneaza consilii de administratie, ca organe deliberative de conducere.
    (2) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului de administratie se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    ART. 28
    (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public pot functiona consilii stiintifice, ca organe de specialitate alcatuite din specialisti de profil, cu rol consultativ in domeniul cercetarii stiintifice, organizarii sau structurarii serviciilor, colectiilor muzeale si activitatilor culturale.
    (2) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public de importanta nationala, regionala si judeteana functionarea consiliilor stiintifice este obligatorie.
    (3) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului stiintific se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Membrii consiliului stiintific sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.
    ART. 29
    (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public functioneaza comisii de evaluare si/sau comisii de achizitii de bunuri culturale.
    (2) Membrii comisiilor mentionate la alin. (1) sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.
    ART. 30
    (1) Desfiintarea muzeelor sau colectiilor publice de drept public care se afla in subordinea autoritatilor administratiei publice locale se aproba prin hotarare a autoritatii administratiei publice tutelare, cu votul a doua treimi din numarul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Orice reorganizare a muzeelor sau colectiilor publice de drept public care se afla in subordinea autoritatilor administratiei publice locale se aproba prin hotarare a autoritatilor publice tutelare, cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    CAP. VI
    Institutii si organisme cu atributii in domeniul muzeelor si al colectiilor publice
    ART. 31
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si urmareste respectarea prevederilor legale, a normelor si metodologiilor din domeniul muzeelor si al colectiilor publice.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul muzeelor si al colectiilor publice.
    ART. 32
    In domeniul muzeelor si al colectiilor publice Ministerul Culturii si Cultelor exercita, prin directia sa de specialitate sau prin institutiile sale subordonate, urmatoarele atributii:
    a) organizeaza sistemul national de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si protejare a patrimoniului, de inspectie si clasificare a muzeelor si a colectiilor publice si avizeaza reglementarile tehnice aplicabile in domeniu;
    b) aproba normele metodologice de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice;
    c) aproba criteriile de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice;
    d) acorda si revoca, in conditiile prezentei legi, acreditarea functionarii muzeelor si a colectiilor publice;
    e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala;
    f) aproba clasificarea muzeelor si a colectiilor publice;
    g) verifica respectarea conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
    h) acorda asistenta stiintifica si de specialitate muzeelor, colectiilor publice si organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniu;
    i) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in vederea pregatirii specialistilor si a personalului auxiliar din domeniul muzeelor si al colectiilor publice, in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) colaboreaza cu Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor si cu celelalte autoritati ale administratiei publice cu atributii in domeniu, in vederea stabilirii masurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal in caz de conflict armat, tulburari civile si catastrofe naturale;
    k) avizeaza programele de dezvoltare muzeala;
    l) sprijina si initiaza cooperarea cu institutii si organizatii din strainatate cu activitate in domeniul muzeelor si al colectiilor publice;
    m) finanteaza activitatea editoriala a Revistei muzeelor, publicata de Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura*).
_____________
    *) Conform art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.878/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, s-a infiintat Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura, prin reorganizarea Centrului pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii, care s-a desfiintat.

    ART. 33
    Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au, in domeniul muzeelor si al colectiilor publice, urmatoarele atributii:
    a) propun Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea colectiilor publice de drept privat;
    b) verifica respectarea conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a muzeelor si a colectiilor publice de drept privat;
    c) constata contraventii si aplica sanctiuni in domeniul muzeelor si al colectiilor publice de pe raza lor de competenta teritoriala, conform dispozitiilor legale in vigoare.

    ART. 34
    (1) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este, potrivit legii, organismul stiintific consultativ si de avizare in domeniu al Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) In domeniul muzeelor si al colectiilor, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor are urmatoarele atributii:
    a) propune reglementari de specialitate privind domeniul muzeelor si al colectiilor publice, obligatorii pentru intreaga retea de institutii muzeale si colectii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare si finantare;
    b) acorda aviz consultativ pentru aprobarea strategiei nationale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor si al colectiilor publice;
    c) elaboreaza criteriile de acordare a avizului prealabil in vederea infiintarii muzeelor si a colectiilor publice;
    d) emite avize prealabile in vederea infiintarii muzeelor si a colectiilor publice;
    e) elaboreaza normele de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice;
    f) propune Ministerului Culturii si Cultelor clasificarea muzeelor si a colectiilor publice;
    g) propune revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice;
    h) avizeaza acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala;
    i) avizeaza prioritatile de dezvoltare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor;
    j) avizeaza programele de pregatire a specialistilor din domeniul muzeelor si al colectiilor publice;
    k) propune Ministerului Culturii si Cultelor acordarea unor distinctii si recompense persoanelor care au adus contributii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenta, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului muzeal.
    CAP. VII
    Contraventii si sanctiuni
    ART. 35
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.
    ART. 36
    (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, cu intentie, a bunurilor mobile din patrimoniul muzeelor si al colectiilor publice, clasate sau neclasate in patrimoniul cultural national, precum si distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, cu intentie, a imobilelor care sunt monumente istorice constituie infractiuni si se pedepsesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Executarea de falsuri dupa bunuri culturale, in scopul comercializarii sau in orice alt scop, constituie infractiune si se pedepseste in conformitate cu prevederile legale in vigoare, referitoare la bunuri culturale clasate in patrimoniul cultural national.
    ART. 37
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) incalcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;
    b) infiintarea de muzee si colectii publice fara obtinerea avizului prealabil si/sau functionarea acestora fara obtinerea acreditarii;
    c) impiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu exceptia cazurilor in care aceasta este generata de cauze neimputabile;
    d) schimbarea titulaturii muzeului sau, dupa caz, a colectiei publice, cu nerespectarea procedurii prevazute la art. 16 alin. (1) si (2);
    e) neincheierea contractelor de asigurare prevazute la art. 11 alin. (2) si (3).
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.
    (3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    ART. 38
    Contraventiile prevazute la art. 37 se constata, iar sanctiunile se aplica de specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si ai directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, imputerniciti ca atare prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    ART. 39
    Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si contraventiilor prevazute in prezenta lege.
    CAP. VIII
    Dispozitii tranzitorii si finale
    ART. 40
    Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta nationala, care nu au incheiat contractul prevazut la art. 11 alin. (2), precum si proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta regionala, judeteana si locala, care nu au incheiat contractul prevazut la art. 11 alin. (3), au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa incheie aceste contracte.
    ART. 41
    (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru infiintarea muzeelor si a colectiilor publice, criteriile si normele metodologice de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, precum si normele de clasificare a muzeelor si colectiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, va elabora normele metodologice cu privire la functionarea muzeelor si colectiilor publice, precum si normele de securitate si protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea si completarea Legii muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 311/2003:
    "Art. II. - Ordinul ministrului culturii si cultelor privind aprobarea modelului unic al Registrului informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi; in acelasi termen se publica si hotararea Guvernului prevazuta la art. 24 alin. (6)*)."
_____________
    *) In forma republicata a Legii nr. 311/2003, art. 24 alin. (6) a devenit art. 25 alin. (6).

                                               ------------