Inapoi la legislatie

ORDIN nr. 562 din 20 octombrie 2003

Publicare: 10-02-2004

ORDIN nr. 562 din 20 octombrie 2003
pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 11 februarie 2004

    In temeiul prevederilor art. 2 pct. 34, 35, 45 si 49 si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public si ale Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat,
    avand in vedere Avizul nr. 6 din 25 februarie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 3,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Reglementarea tehnica "Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)", prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

--------------
    *) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis in afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

          p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
                                 Traian Panait,
                                secretar de stat

    Bucuresti, 20 octombrie 2003.
    Nr. 562.

    ANEXA

                         REGLEMENTARE TEHNICA
           privind "Metodologia de elaborare si continutul-cadru al
        documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"


    Imagine
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Imag1)

                METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL-CADRU AL
                 DOCUMENTATIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE
                       CONSTRUITE PROTEJATE (PUZ)

    Preambul
    Pentru o lunga perioada, in Romania, bunuri imobile de valoare apartinand patrimoniului cultural national, precum si cadrul natural in care au fost concepute si au functionat, au fost supuse unui regim de exploatare distorsionat, pornind de la neglijare si degradare, pana la distrugere.
    In momentul de fata, cauze naturale, dar si efectul necontrolat al vietii sociale si economice ameninta in continuare bunurile mentionate, fapt ce obliga la acordarea unei atentii programate si fundamentate actiunilor de conservare integrata a acestora. Intr-un astfel de context, apare ca indispensabila identificarea si delimitarea zonelor construite protejate. Ele reprezinta obiective de interes public, remarcabile din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, artistic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural si au un rol important in pastrarea memoriei culturale.
    In acelasi timp, este necesara acceptarea faptului ca interventiile in zonele construite protejate trebuie sa urmeze un curs logic, vizand intelegerea primatului interesului cultural national asupra celui conjunctural local. Aceasta presupune corelarea politicilor si strategiilor nationale, zonale si locale referitoare la protectia si punerea in valoare a patrimoniului construit si natural si la dezvoltarea durabila, cu politica generala de dezvoltare spatiala, respectiv cu actiunea autoritatilor publice, a operatorilor economici si a actorilor sociali. De aceea, in concordanta cu documente si legislatii adoptate si utilizate pe plan international in legatura cu protectia, conservarea si dezvoltarea ariilor/sectoarelor cu valori de patrimoniu, elaborarea prezentei reglementari reprezinta demersul de stabilire a unui continut cadru minimal si a unei metodologii de intocmire a documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate, inglobatoare de monumente, ansambluri si situri, in conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate.

    PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL SECTIUNEA a III-a - ZONE PROTEJATE (ZONE CONSTRUITE)
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea privind PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL SECTIUNEA a III-a - ZONE PROTEJATE (ZONE CONSTRUITE), se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Plan)


    1. GENERALITATI

    1.1. Cadrul normativ

    ART. 1
    Dintre principalele acte normative specifice sau complementare domeniilor cu implicatii asupra dezvoltarii zonelor nominalizate ca zone construite protejate se iau in considerare:
    * Codul civil
    * Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate
    * Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
    * Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare
    * Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000
    * Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare
    * Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare
    * Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare
    * Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor
    * Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
    * Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare
    * Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare
    * Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare
    * Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, aprobata cu modificari prin Legea nr. 378/2001, cu modificarile ulterioare
    * Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobata si modificata prin Legea nr. 564/2001
    * Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile ulterioare
    * Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata
    * Ghidul cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism de catre consiliile locale, aprobat prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 80/N/1996
    * Hotararea Guvernului nr. 723/2002 privind infiintarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate.
    ART. 2
    Prevederile prezentei reglementari tehnice se aplica, in principal, in cazul elaborarii, avizarii si aprobarii planurilor urbanistice pentru zonele construite protejate (denumite in continuare PUZCP) si a regulamentelor urbanistice aferente, in urmatoarele unitati administrativ-teritoriale de baza:
    - orase;
    - comune.

    1.2. Scopuri si obiective ale planurilor urbanistice pentru zone construite protejate (PUZCP)

    ART. 3
    In conformitate cu articolul 5 alin. (3) din Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a zone protejate, documentatiile de urbanism si regulamentele aferente se vor intocmi in scopul: "instituirii zonelor protejate si vor cuprinde masuri necesare de protectie si conservare a valorilor de patrimoniu cultural national din respectivele zone".
    ART. 4
    Dupa aprobare, planul urbanistic pentru zona construita protejata (PUZCP) si regulamentul aferent sunt opozabile in justitie. PUZCP reprezinta o documentatie urbanistica ce furnizeaza regulile si procedurile de instituire, protectie si gestionare a zonelor protejate de importanta nationala si de importanta locala.
    ART. 5
    Obiectivele principale ale planurilor urbanistice pentru zone construite protejate sunt:
    * evidentierea rolului de catalizator al zonelor respective pentru dezvoltarea urbana, teritoriala si regionala;
    * asigurarea continuitatii fizice, functionale si spirituale a cadrului construit din localitati si stimularea interesului economic si cultural pentru utilizarea acestuia;
    * protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice, a zonelor arheologice si a ansamblurilor arhitecturale si urbanistice deosebite, precum si a contextului si caracteristicilor care contureaza semnificatia lor istorica.
    ART. 6
    Documentatiile si regulamentele vor avea in vedere:
    * stabilirea directiilor si prioritatilor de dezvoltare logica a zonelor luate in considerare, raportate la dezvoltarile localitatilor in ansamblul lor;
    * reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse in perimetrele zonelor respective;
    * stabilirea conditiilor de realizare si conformare a constructiilor si amenajarilor urbanistice pe ariile respective.
    ART. 7
    Realizarea propunerilor de dezvoltare reglementate prin PUZCP se face, dupa aprobarea documentatiei, in functie de posibilitati, din fondurile prevazute din bugetele unitatilor teritorial-administrative de baza, in corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau din bugetele unor persoane juridice sau fizice.

    Brasov
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Brasov)

    Targoviste
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Targov)

    1.3. Relationarea planului urbanistic pentru zone construite protejate cu alte documentatii urbanistice

    ART. 8
    In raport cu logica succesiunii diferitelor documentatii urbanistice, se iau in considerare urmatoarele:
    => in planurile urbanistice generale ale localitatilor se procedeaza la delimitarea primara a zonelor construite protejate (evidentiate ca unitati teritoriale de referinta), obligatia elaborarii PUZCP fiind inscrisa in regulamentul local de urbanism aferent PUG;
    => planurile urbanistice pentru zone construite protejate (PUZCP) au la baza planurile de delimitare definitiva a zonelor si de inventariere a monumentelor istorice;
    => zonele protejate pot contine sau nu elemente protejate; in momentul instituirii zonelor protejate care contin monumente istorice, zonele de protectie ale fiecarui monument se inglobeaza in acestea;
    => prevederile unui PUZCP aprobat se preiau in planurile urbanistice generale care se reactualizeaza ulterior si se detaliaza in planuri urbanistice de detaliu (PUD);
    => prevederile PUZCP aprobat suspenda orice prevederi ale altor planuri zonale care cuprind integral sau partial aceste arii, elaborate anterior declararii zonelor construite protejate;
    => documentatiile pentru zone construite protejate pot determina, anterior proiectelor operationale o serie de alte proiecte si documentatii pre-operationale (de prefezabilitate, tehnice, financiare, de marketing urban, de relotizari, regrupari, exproprieri etc).

    Braila - Studiu de renovare a zonei centrale
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea ce reprezinta orasul "Braila - Studiu de renovare a zonei centrale", se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Braila)

    Sighisoara
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Sighis)

    ART. 9
    In perioada de la initierea si pana la aprobarea PUZCP, toate certificatele de urbanism si autorizatiile de construire eliberate vor contine conditii tehnice si economice conforme cu prevederile planului urbanistic general in vigoare al orasului sau comunei, precum si precizari privind valabilitatea lor pana la finalizarea si aprobarea PUZCP (daca perioada respectiva este mai mica decat termenul legal de valabilitate al documentelor eliberate).
    In cazul in care planurile urbanistice generale prevad, pe toata suprafata zonelor construite protejate (delimitate ca unitati teritoriale de referinta) sau pe sectoare ale acestora, interdictii de construire, atribuirea documentelor necesare autorizarii construirii se va limita la eliberarea de certificate de urbanism pentru vanzare-cumparare, specificarea conditiilor economice si tehnice pentru acestea si eliberarea autorizatiilor de construire urmand a fi facuta dupa aprobarea PUZCP.
    Pentru zonele construite protejate de dimensiuni mari se vor stabili, dupa caz, prin consens intre beneficiar si elaborator, necesitatile de etapizare a elaborarii si aprobarii PUZCP, in vederea asigurarii dezvoltarii spatiale fluente a localitatii careia ii apartine zona.
    ART. 10
    In momentul inceperii elaborarii PUZCP, baza de date referitoare la situatia existenta va include evidenta tuturor certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate pana la acea data. Evidenta documentelor va fi pusa la dispozitia elaboratorului de catre serviciul de specialitate al Consiliului local al orasului sau al comunei pe teritoriul careia se afla zona vizata si va fi atasata ca anexa la piesele scrise ale PUZCP.

    1.4. Conditii de elaborare a planurilor urbanistice pentru zone construite protejate

    ART. 11
    Intocmirea documentatiilor urbanistice pentru zone construite protejate impune:
    * redactarea pe un suport topografic si cadastral actualizat;
    * o documentare complexa pe teren si in baze de date pentru intocmirea studiilor de fundamentare (istorice, arheologice, urbanistice, antropologice, arhitecturale, economice, tehnice, etc.);
    * elaborarea propunerilor de dezvoltare in conformitate cu programe nationale si internationale de conservare/valorificare a patrimoniului si cu programe de dezvoltare locala;
    * cooperarea intre beneficiar, elaborator, organisme ale administratiei locale si centrale interesate, organizatii non-guvernamentale etc.

    Oradea
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Oradea)

    Bucuresti
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Bucur1)

    2. DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE

    2.1. Tipul si natura valorilor care trebuie protejate. Definire

    ART. 12
    Elementele construite protejate de legislatia romana sunt, in ordinea importantei:
    * monumente istorice:
    - monumente inscrise in Lista patrimoniului mondial cultural (MLPM);
    - monumente propuse pentru inscriere in Lista patrimoniului mondial cultural (MpLPM);
    - valori de patrimoniu cultural de interes national (VPCIN);
    - situri arheologice declarate ca zone de interes national (SAIN);
    - monumente istorice clasate in grupele A si B (monumente, ansambluri, situri) (MI).
    * zone construite protejate
    - zona de protectie a MLPM si MpLPM (delimitata conform studiilor de specialitate) (ZPMLPM);
    - zone protejate construite de interes national (ZPCIN);
    - zone protejate construite (ZPC);
    - zone de interes arheologic prioritar (delimitate conform studiilor de specialitate pentru SAIN) (ZIAP);
    - zone de protectie ale monumentelor istorice (ZPMI).
    ART. 13
    Principalele "categorii de bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei, proprietati ale statului roman, semnificative pentru cultura si civilizatia nationala si universala" sunt monumentele istorice. Conform Legii nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc urmatoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate subteran, suprateran sau subacvatic: monument, ansamblu si sit. Conform aceleiasi legi ele se definesc dupa cum urmeaza:
    a. Monument: constructie sau parte de constructie, impreuna cu instalatiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acesta, precum si lucrarile artistice comemorative, funerare, de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic.
    b. Ansamblu: grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de constructii urbane sau rurale care impreuna cu terenul aferent formeaza o unitate delimitata topografic ce constituie o marturie cultural-istorica semnificativa din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic.
    c. Sit: teren delimitat topografic, cuprinzand acele creatii umane in cadrul natural care sunt marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural.
    ART. 14
    In conformitate cu Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei Europene a Peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000 si semnata si de Romania, se va lua in considerare definitia peisajului dupa cum urmeaza:
    "Peisajul desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre populatie, al carui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani" [cap. I art. 1 lit. a)].
    Totodata, se va lua in considerare ca "protectia peisajului cuprinde actiunile de conservare si mentinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimoniala derivata din configuratia naturala si/sau de interventia umana" [cap. I art. 1 lit. d)].

    Bucuresti
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Bucur2)

    Sibiu
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Sibiu)

    2.2. Zone de protectie ale monumentelor istorice. Definire.

    ART. 15
    "Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie prin care se asigura conservarea integrata a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural." [art. 8 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice]
    Zona de protectie, constituita ca un teren format din parcele cadastrale situate in jurul monumentului, asigura perceperea nealterata a acestuia. In zona de protectie se instituie servitutile de utilitate publica si reglementarile de construire pentru:
    - pastrarea si ameliorarea cadrului natural al monumentului prin inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti de orice natura;
    - pastrarea si ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin aprobarea si supravegherea construirii;
    - pastrarea si valorificarea potentialului arheologic

    2.3. Zone protejate. Zone construite protejate. Definire.

    ART. 16
    Conform art. 1 alin (2) din Legea nr. 5/2000, acestea se definesc dupa cum urmeaza:
    "Zone naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu."
    Tipurile de zone protejate deriva din natura si gruparea valorilor continute, din specificul si din incadrarea juridica a acestora:
    * determinate de un monument istoric/monument al naturii si zona de protectie aferenta;
    * determinate de un ansamblu istoric sau sit istoric/arie naturala sau sit natural si zona de protectie aferenta;
    * determinate de o suma de elemente care necesita protectie si se constituie intr-o suprafata protejata (centre si zone istorice urbane sau rurale, cai de comunicatie, alte amenajari valoroase/rezervatii naturale).
    ART. 17
    Zonele construite protejate reprezinta zone din teritoriul administrativ al oraselor si comunelor in care constructiile, cadrul natural si activitatile umane prezinta calitati (istorice) a caror protejare reprezinta un interes public. Aceste zone se definesc si se delimiteaza prin studii istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagistice, etc. si prin planuri urbanistice ale zonelor construite protejate, integratoare ale acestora. Ele se instituie prin hotarari ale Consiliilor locale si se protejeaza prin actiunea acestora si a celorlalti protectori legali.
    ART. 18
    Zonele construite protejate instituite in jurul unor monumente istorice acopera toate categoriile de monumente, ansambluri si situri arheologice, istorice, arhitecturale, artistice, peisagistice, indiferent de pozitia lor in teritoriile oraselor si comunelor si de pozitia lor pe teren (la suprafata solului, subterane sau subacvatice).
    Dupa natura interesului public, aceste zone protejate construite pot fi:
    * de interes national (daca sunt generate de un monument istoric clasat in grupa valorica A ("monumente istorice de valoare nationala si universala");
    * de interes local (daca sunt generate de un monument istoric clasat in grupa valorica B ("monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local").
    Aceste tipuri de zone protejate se instituie prin hotarari ale Consiliilor Locale, avand la baza documentatii de urbanism.
    In cazul in care asupra unei zone protejate, organisme internationale instituie (la propunerea statului roman) o protectie internationala, zona se poate considera de interes international (ex.: UNESCO - Lista patrimoniului mondial, natural si cultural). Protectia internationala se poate institui, de asemenea, din oficiu, fara consultarea statelor (ex.: UNESCO - Lista monumentelor in pericol).

    Cetatea Sighisoarei - Realizarea spatii publice
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea ce reprezinta "Cetatea Sighisoarei - Realizarea spatii publice", se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Cet_Sigh)

    ART. 19
    Zonele construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit se compun din totalitatea bunurilor imobile care necesita protectie, in functie de natura obiectului protectiei pot fi:
    * centre istorice;
    * zone istorice.
    Zonele protejate instituite pentru protejarea patrimoniului urban sau rural nu contin in mod obligatoriu imobile clasate ca monumente istorice.
    Aceste tipuri de zone protejate se stabilesc prin hotarari ale Consiliilor judetene sau locale, avand la baza documentatii de amenajarea teritoriului (PATJ) sau de urbanism (PUG + RLU) si se instituie prin Hotarari ale Consiliilor locale, pe baza documentatiilor de urbanism (PUZCP + RLU).

    2.4. Delimitarea zonelor construite protejate

    ART. 20
    In cazul zonei construite protejate instituite in jurul unui monument istoric, aceasta cuprinde monumentul, ansamblul sau situl clasate, impreuna cu zona de protectie aferenta.
    Stabilirea suprafetelor acestor tipuri de zone are in vedere, in ordine:
    - Stabilirea bunurilor de patrimoniu;
    - Delimitarea zonelor de protectie ale bunurilor clasate;
    - Delimitarea zonei protejate generate de bunurile clasate ca invaluitoare a tuturor zonelor de protectie ale bunurilor de patrimoniu clasate.
    ART. 21
    In cazul zonelor construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit, acestea reprezinta suma valorilor grupate care necesita protectie.
    Stabilirea suprafetelor acestor tipuri de zone se realizeaza in urmatoarele etape:
    - Studiul istoric general desfasurat pe o arie mai mare pe care se presupune situarea zonei construite protejate;
    - Definirea si delimitarea zonei construite protejate;
    - Studiul istoric zonal continand o analiza complexa a elementelor componente si precizarea valorii lor, precum si propuneri privind atitudinea fata de acestea;
    - Studiul urbanistic general, specific planurilor urbanistice zonale (conform continutului-cadru si al metodologiei de elaborare a documentatiilor de urbanism), avand ca principal scop determinarea relatiei zonei protejate cu intregul organism urban;
    - Concluzii asupra studiilor anterioare, concretizate in delimitarea definitiva a zonei construite protejate.
    ART. 22
    Delimitarea zonelor construite protejate se face pe limite existente de parcele si se recunoaste in documentatia scrisa si desenata, fie prin mentionarea numerelor postale sau cadastrale, fie prin mentionarea numelor proprietarilor, fie dupa alte elemente reperabile pe teren (ex.: maluri de ape, linii electrice etc.)

    Sibiu
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Sibiu_1)

    Rimetea Alba
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Rimitea)

    3. METODOLOGIE DE ELABORARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

    3.1. Abordarea dezvoltarii zonelor construite protejate in documentatiile de urbanism.

    ART. 23
    O politica de protejare urbanistica a valorilor de patrimoniu trebuie sa se reflecte intr-o atitudine responsabila privind delimitarea, declararea, gestionarea si dezvoltarea zonelor construite protejate. Ea trebuie sa-si gaseasca mijloacele de exprimare la nivelul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, ca si al programelor si proiectelor derivate.
    Se impune introducerea unei viziuni strategice asupra dezvoltarii zonelor luate in considerare, avand in vedere rolul lor creativ si intreprinzator. De aceea, la nivelul documentatiilor de amenajare a teritoriului si al planurilor urbanistice generale ale localitatilor se formuleaza politici si concepte strategice de dezvoltare pentru teritorii sau organisme urbane integratoare si se iau decizii complexe de planificare teritoriala si urbana. In ceea ce priveste planul urbanistic pentru zona construita protejata, acesta trebuie sa reprezinte, in egala masura, un instrument de control si unul de dezvoltare. Ca instrument de control, PUZCP se va concretiza in planuri si regulamente, iar ca instrument de dezvoltare, PUZCP, conceput si ca plan strategic, va asigura derularea politicilor specifice pana la transpunerea lor in programe si proiecte si previzionarea suportului institutional, financiar si uman.

    Sibiu
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Sibiu_2)

    3.2. Etapele de elaborare a PUZCP

    ART. 24
    De la initiere pana la aprobare, elaborarea planului urbanistic pentru zone construite protejate implica parcurgerea de etape, dupa cum urmeaza:
    * Initierea elaborarii PUZCP - apartine colectivitatii locale reprezentate prin Consiliul local, pe baza programului de dezvoltare urbanistica a localitatii initiat si aprobat de acesta.
    Initiativa elaborarii poate apartine si unor organisme ale administratiei centrale (ministere), in vederea pregatirii si, respectiv, integrarii programului de valorificare a zonelor sus-mentionate in programe (campanii) complexe de revitalizare urbana, interne sau internationale, ca si unor investitori particulari.
    * Informarea populatiei in legatura cu initiativele de elaborare a PUZCP - se face prin grija initiatorului.
    Informarea se face prin afisarea informatiilor sau prin mass-media.
    * Desemnarea elaboratorului - se face prin selectie, conform procedurilor legale.
    * Intocmirea contractului - se face de catre elaborator, pe baza comenzii emitentului si contine obligatiile partilor semnatare in elaborarea si aprobarea PUZCP. Se evidentiaza termenele si valorile fazelor decontabile si/sau diferite clauze contractuale.
    Dupa semnarea contractului, elaboratorul PUZCP poate incheia, la randul lui, subcontracte de elaborare cu alte unitati de proiectare sau cu persoane fizice specializate in domeniu.
    * Consultarile pe parcurs - reprezinta o conditie obligatorie in procedura de elaborare pentru PUZCP, prin care specialistii interesati si colectivitatea locala isi exprima punctul de vedere asupra propunerilor enuntate.
    * Redactarea pieselor scrise si desenate in vederea predarii documentatiei la beneficiar - se realizeaza conform termenilor din contract.
    * Consultarea populatiei cu privire la propunerile PUZCP - se realizeaza prin grija beneficiarului, in cadrul unor expozitii sau prin mass-media.
    * Acordurile si avizele asupra PUZCP - se emit de catre organele abilitate prin lege si sunt obligatorii pentru definitivarea si aprobarea documentatiei. Acordurile si avizele se emit fara perceperea unor taxe, pana in 30 de zile de la depunerea cererii. Odata cu predarea documentatiilor pentru avize, lucrarea poate fi decontata, cu obligatia elaboratorului de a introduce observatiile din avize si acorduri, acceptate de catre beneficiar.
    * Aprobarea PUZCP - se face ulterior obtinerii acordurilor si avizelor, prin Hotararea Consiliului judetean.

    Desene de fatade realizate dupa releveu - elemente de fundamentare pentru regulament PUZCP
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea ce reprezinta "Desene de fatade realizate dupa releveu - elemente de fundamentare pentru regulament PUZCP", se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Desene)

    3.3. Modul de prezentare al PUZCP

    ART. 25
    Piesele desenate se vor redacta, pe cat posibil, in culori si semne conventionale standardizate. Ele vor putea cuprinde, dupa caz si alte indicatii grafice, culori si simboluri necesare explicitarii anumitor situatii sau idei particularizate.
    In anexa 4 la prezentul document se prezinta legenda corespunzatoare planului de reglementari urbanistice aferent PUZCP. O parte a culorilor si semnelor conventionale din legenda care se refera la ilustrarea elementelor ce definesc fondul existent natural si construit se regasesc si in planul de analiza a situatiei existente si de evidentiere a disfunctionalitatilor. Acest document grafic se completeaza cu alte indicatii care sustin o explicitare corespunzatoare.
    Planurile de coordonare a retelelor tehnico-edilitare si cele care contin obiectivele de utilitate publica se redacteaza in culorile si semnele conventionale corespunzatoare legendelor documentelor grafice aferente continutului-cadru al documentatiilor de urbanism.

    3.4. Avizarea PUZCP

    ART. 26
    Solicitarea avizelor/acordurilor se face in momentul realizarii unui consens privind propunerile si reglementarile din PUZCP intre beneficiar si elaborator.
    Avizele-acordurile necesare aprobarii PUZCP sunt, in general, de doua categorii:
    - Avize-acorduri emise de organisme centrale interesate
    - Avize-acorduri emise de organisme teritoriale interesate
    <> Dintre emitentii avizelor/acordurilor organismelor centrale interesate se mentioneaza:
    * Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
    * Ministerul Culturii si Cultelor
    * alte organisme centrale (dupa caz, in functie de specificul valorilor incluse)
    In timpul elaborarii documentatiei este necesara consultarea periodica a reprezentantilor in teritoriu ai institutiilor ce sunt desemnate in vederea emiterii de avize/acorduri.
    <> Dintre emitentii avizelor/acordurilor organismelor teritoriale interesate se mentioneaza:
    * Consiliul local, ca autoritate publica locala si gestionar al terenurilor si garant al respectarii conditiilor de conformare si realizare a constructiilor;
    * Consiliul judetean, ca autoritate publica de coordonare a activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism din cadrul judetului (pentru avizul unic);
    * alte organisme teritoriale interesate al caror aviz/acord, inclus in avizul unic al Consiliului judetean, se emite pe baza documentatiei specifice, inaintate in prealabil organismului emitent.

    3.5. Aprobarea PUZCP

    ART. 27
    Pe baza documentatiei PUZCP definitivate in urma avizelor/acordurilor obtinute, Consiliul judetean aproba lucrarea prin votul majoritar al consilierilor. Actul scris de aprobare al PUZCP si Regulament aferent este Hotararea Consiliului judetean. Se excepteaza de la aceasta regula PUZCP pentru zonele ce contin monumente incluse in Lista Patrimoniului Mondial si care se afla pe Lista indicativa promovata de UNESCO, ale caror documentatii se aproba de catre Guvernul Romaniei.

    3.6. Aplicarea si actualizarea PUZCP

    ART. 28
    Prin actul de aprobare a planului urbanistic pentru zona construita protejata si a regulamentului aferent se confera documentatiei putere de aplicare, constituindu-se ca temei juridic in vederea realizarii programelor de dezvoltare urbanistica, precum si a autorizarii constructiilor.
    ART. 29
    In cazul schimbarii datelor de tema ce au stat la baza PUZCP aprobat, acesta se actualizeaza, urmand acelasi circuit de elaborare - avizare - aprobare ca la PUZCP initial.

    PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA PROTEJATA CU VALOARE ISTORICA - REGLEMENTARI

--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Plan_urb)

    Sighisoara - Orasul de Jos
    Posibilitati de interventie
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea ce reprezinta "Sighisoara - Orasul de Jos - Posibilitati de interventie", se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Sigh_oj)

    Bucuresti
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Bucur3)

    Iasi
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Iasi_1)

    Sibiu
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Sibiu_3)

    Craiova
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Craiova)

    Sibiu
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Sibiu_4)

    4. CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE (PUZCP)

    A. PIESE SCRISE

    <> Volumul I - Memoriu general
    Memoriul va avea urmatorul continut:
    * Foaie de garda, continand titlul si numarul de contract al lucrarii, insemnele unitatii elaboratoare, semnaturi si data.
    * Cuprinsul memoriului:
    1. INTRODUCERE
    1.1. Date de recunoastere a documentatiei
    - Denumirea lucrarii
    - Beneficiar
    - Proiectant general
    - Subproiectanti, colaboratori
    - Data elaborarii
    1.2. Scopul si obiectivele planului urbanistic pentru zona construita protejate

    2. DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE
    2.1. Justificarea initierii demersului de instituire a zonei construite protejate; cadrul legislativ-normativ
    2.2. Studiul istoric general (stabilirea evenimentelor, faptelor si urmarilor acestora care au condus la configurarea actuala a localitatii, zonei, constructiilor) - ANEXA 1, ANEXA 2
    2.3. Definirea/delimitarea zonei construite protejate pe baza utilizarii criteriilor de definire (stabilirea suprafetei de manifestare a criteriilor (istorice, urbanistice, functionale, de vizibilitate, etc.), decelarea calitatii diferitelor componente ale zonei, delimitarea zonei istorice protejate) - ANEXA 1
    2.4. Studiul istoric zonal cu precizarea valorii elementelor componente - ANEXA 3
    2.5. Sinteza etapelor parcurse prin stabilirea atitudinii fata de elementele componente ale zonei - ANEXA 3

    3. STUDIU URBANISTIC SPECIFIC PENTRU DOCUMENTATII URBANISTICE ZONALE CU CARACTERIZAREA SITUATIEI ZONEI SI A RELATIEI ZONA-LOCALITATE
    3.1. Prezentarea studiilor si avizelor anterioare elaborarii PUZCP
    3.2. Analiza incadrarii zonei in intravilanul orasului sau comunei, conform PUG:
    * incadrare in planul unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al intravilanului existent
    * elemente caracteristice rezultate din PUG (populatie, activitati, dotari, amenajari, echipare tehnica)
    * propuneri de organizare functionala a zonei conform PUG (inclusiv ponderea zonei in bilantul teritorial)
    * evidentierea obiectivelor de interes public prevazute conform PUG
    3.3. Disfunctionalitati si constrangeri existente (naturale, construite, proiectate, etc.)
    3.4. Sinteza ierarhizarii valorice a fondului arhitectural-urbanistic in functie de calitatea estetico-ambientala, functionala si a potentialului socio-economic.
    3.5. Precizarea limitei zonei construite protejate.

    4. ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE continand propuneri de confirmare sau de modificare a prevederilor PUG in limitele zonei protejate (privind organizarea functionala si zonificarea pe unitati teritoriale de referinta). Ele constituie, totodata, baza de stabilire a functiunilor care pot fi inlaturate, inlocuite sau adaugate, a conditiilor de construire (geotehnice, de mediu natural sau de mediu construit), a modului de construire si a aspectelor derivate (proprietate, fiscalitate, preturi de vanzare a imobilelor, etc.)
    - probleme de trafic si aspecte conexe (pavaj, semnalizare, etc.)
    - probleme de echipari edilitare
    - date demografice si socio-economice privind: evolutia populatiei, structura demografica si socio-ocupationala, mobilitatea populatiei, etc.
    - probleme de marketing urban
    - probleme de management urban

    5. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ZONALA
    5.1. Propuneri privind atitudinea fata de tesutul urban cu toate componentele sale (parcelar, trama stradala, volume construite, spatii libere) concretizata in: protejare, conservare, punere in valoare, demolare, completare, schimbari de utilizare)
    5.2. Propuneri privind rezolvari ale circulatiilor carosabile, stationarilor, circulatiilor pietonale (cu mentiunea ca unul din obiectivele esentiale ale conservarii calitatii zonelor protejate consta in mentinerea nealterata a spatiilor strazilor, stradutelor, pietelor, piatetelor si pasajelor, ameliorarea circulatiei in astfel de zone fiind facuta numai printr-o mai buna organizare generala a circulatiei)
    5.3. Propuneri de racordari ale retelelor tehnico-edilitare
    5.4. Propuneri privind prevederile din regulament, diferentiate pe unitati teritoriale de referinta si/sau subdiviziuni ale acestora
    5.5. Bilant teritorial
    5.6. Analize costuri-beneficii (sub aspect economic si social)
    5.7. Propuneri de initiere a unor planuri urbanistice de detaliu, programe si proiecte derivate si previziuni privind suportul implementarii lor (cadrul legal, cadrul institutional, mijloace financiare, resurse umane).

    Observatie: piesele scrise pot fi insotite de grafice, scheme explicative, diagrame, etc.

    Anexe la memoriu
    - tema program, avize/acorduri obtinute pe parcurs, etc.
    - evidenta certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate pana la data inceperii elaborarii PUZCP;
    - actul oficial de stabilire a concluziilor consultarii populatiei si anexele justificative.
    <> Volumul II - Regulament
    Regulamentul reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZCP ale carui prescriptii sunt obligatorii pentru autorizarea realizarii constructiilor pe intreaga suprafata a zonei.
    Regulamentul este structurat dupa cum urmeaza:
    I. Dispozitii generale:
    - aria de aplicare a regulamentului
    - alte prescriptii complementare care pot actiona simultan cu regulamentul
    - divizarea in unitati teritoriale de referinta (UTR) si alte subunitati (dupa caz)
    - alte conditionari (avize suplimentare)
    - definire POT si CUT
    II. Dispozitii aplicabile in zona
    - unitatea de referinta si caracterul acesteia
    <> Natura ocuparii si utilizarii terenului
    1. ocuparea si utilizarea terenului (constructii existente protejate, constructii existente neprotejate, spatii neconstruite protejate)
    2. tipuri admise de ocupare si utilizare
    3. tipuri interzise de ocupare si utilizare
    4. conditionari diverse (vestigii arheologice probabile) si protectii fata de poluare si alte riscuri
    <> Conditii de ocupare a terenului
    1. caracteristici ale parcelelor (forma, marime, dimensiuni, declivitati)
    2. implantarea constructiilor in raport cu caile de circulatie
    3. implantarea constructiilor in raport cu limitele separatoare ale parcelelor
    4. implantarea constructiilor unele in raport cu altele pe aceeasi parcela
    5. POT
    6. inaltimea constructiilor
    7. aspectul exterior al cladirilor
    8. accese si circulatii
    9. stationari si pavaje
    10. echipare cu retele tehnico-edilitare
    11. spatii libere si spatii plantate
    12. spatii amenajate cu rolul de a proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau subzona PUZ-ului fata de vecinatati agresive.
    <> Posibilitati maxime de utilizare a terenului
    1. CUT admis
    2. conditii de depasire a CUT
    Anexe
    * Lista amplasamentelor rezervate pentru obiective de utilitate publica
    - institutii de interes general
    - echipamente publice
    - spatii verzi publice
    - strazi si pietonale
    * Lista servitutilor
    - monumente istorice
    - perimetre arheologice
    - interdictii diverse (de acces, de retele, etc.)
    - perturbari electromagnetice datorate transmisiilor radioelectrice
    * Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate pana la data inceperii elaborarii PUZCP

    B. PIESE DESENATE

    1. Plan de incadrare a zonei construite protejate in intravilanul orasului sau comunei (extras din PUG aprobat). Scara uzuala: 1:5.000, 1:10.000, 1:15.000. Pentru municipii sau orase mari se poate utiliza si scara 1:25.000.
    2. Plan de analiza a situatiei existente si de evidentiere a disfunctionalitatilor, elaborat pe suport topografic si cadastral actualizat. Scara uzuala 1:1.000, 1:2.000
    Pot fi asociate mai multe planse de analiza la aceeasi scara sau la o scara care sa permita includerea lor si in piesele scrise. Plansele pot contine: evidentierea datelor semnificative rezultate din documente istorice, planuri si harti istorice din toate epocile, din proiecte de arhitectura si din documentatii de urbanism, imagini interioare din constructii, desfasurari de siluete si sectiuni caracteristice prin zona propusa spre protejare, planuri si sectiuni pentru stabilirea directiilor si conurilor de vizibilitate spre monumente sau peisaje culturale, imagini fotografice, analize de functiuni, etc.).
    3. Plan de reglementari urbanistice. Scara uzuala identica cu cea a plansei privind situatia existenta.
    Redactarea se face in conformitate cu legenda anexata. Plansa evidentiaza:
    - limita zonei protejate si delimitarile unitatilor teritoriale de referinta;
    - limitele zonelor de protectie ale monumentelor istorice;
    - categorii de interventii propuse asupra constructiilor (monumente clasate care se protejeaza si se restaureaza, cladiri cu valoare arhitecturala si ambientala care nu se modifica, constructii care pot fi modificate pentru ameliorare si constructii a caror demolare este necesara pentru asanarea zonei sau pentru realizarea unor operatiuni de amenajari publice sau private);
    - aliniamente, retrageri de la aliniamente;
    - alinieri;
    - edificabilul parcelelor;
    - spatii publice: strazi, piatete, scuaruri, piete, circulatii pietonale (existente care se amenajeaza si/sau propuse a se realiza);
    - amplasamente rezervate pentru noi lucrari si amenajari publice;
    - spatii plantate (existente si/sau propuse);
    - curti si gradini private neconstruibile;
    - specificari privind conditii de realizare a unor volume sau a unor fatade.
    4. Plan de circulatie. Scara uzuala identica cu cea a plansei privind situatia existenta.
    5. Plan coordonare retele tehnico-edilitare. Scara uzuala identica cu cea a plansei de reglementari urbanistice. Se redacteaza pe suportul plansei de reglementari urbanistice si cuprinde retele de:
    - alimentare cu apa
    - canalizare
    - alimentare cu energie electrica si telecomunicatii
    - alimentare cu caldura
    - alimentare cu gaz
    In cazul unor zone cu densitati mari de retele se pot realiza mai multe planuri, cu gruparea tipurilor de retele.
    6. Plan continand obiective de utilitate publica, proprietatea asupra terenurilor si miscarea terenurilor. Scara uzuala identica cu cea a plansei de reglementari urbanistice. Se redacteaza pe suportul plansei de reglementari urbanistice si evidentiaza:
    - tipuri de proprietate asupra terenurilor
    - circulatia juridica a terenurilor
    - obiective de utilitate publica propuse.

    5. CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR PENTRU AVIZE/ACORDURI (PLANURI URBANISTICE PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE)

    5.1. Documentatii pentru avize/acorduri din partea organismelor centrale interesate
    * Documentatii pentru avizul MTCT
    Solicitarea avizului MTCT se face de catre beneficiarul PUZCP prin depunerea intr-un exemplar integral a PUZCP, inclusiv studiile de fundamentare si avizele/acordurile obtinute.
    In urma analizarii documentatiei, MTCT poate emite aviz favorabil, aviz cu recomandari sau conditii, sau poate restitui documentatia pentru completari.
    Partile scrise si desenate retinute de MTCT la emiterea avizului se completeaza de catre elaboratorul PUZCP.
    * Documentatii pentru avizul Ministerului Culturii si Cultelor
    Avizul Ministerului Culturii si Cultelor se solicita de catre beneficiarul PUZCP prin depunerea intr-un exemplar complet a PUZCP, inclusiv studiile de fundamentare.
    Dupa analizarea documentatiei, Ministerul Culturii si Cultelor poate emite aviz favorabil, aviz cu recomandari sau conditii sau poate restitui documentatia pentru completari.
    * Documentatii pentru avizele altor organisme centrale interesate
    Acestea se elaboreaza dupa caz si se inainteaza catre:
    - Regii autonome (pentru gospodarirea apelor, pentru exploatarea unor resurse ale subsolului, etc.)
    - Alte organisme (dupa caz Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Sanatatii, etc.)
    5.2. Documentatii pentru avize/acorduri din partea organismelor teritoriale interesate
    * Documentatii pentru avizul Consiliului local
    Avizul Consiliului local se emite pe baza documentatiei definitive predate.
    * Documentatii pentru avizul unic al Consiliului judetean
    Documentatiile reprezinta exemplarul complet al PUZCP (inaintat de catre beneficiar odata cu cererea de emitere a avizului catre compartimentul de coordonare a activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism) si a extraselor din PUZCP, inaintate in prealabil catre organismele teritoriale interesate precum:
    - gestionarul surselor de apa potabila, al retelelor de aductiune si distributie, precum si al retelelor de canalizare
    - gestionarul retelelor de transport si distributie a energiei electrice
    - gestionarul retelelor de telecomunicatii
    - gestionarul surselor de alimentare cu caldura
    - gestionarul retelelor de alimentare cu gaze naturale
    - agentia judeteana pentru protectia mediului
    - inspectoratul judetean pentru sanatate publica
    - grupul pompierilor militari
    - comisia regionala pentru protectia patrimoniului istoric si cultural
    - alte institutii judetene (dupa caz).

    Oradea
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Oradea1)

    Iasi
--------------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociata - Iasi)


    ANEXA 1

                CONTINUTUL STUDIULUI ISTORIC GENERAL

*T*
*Font 8*METODOLOGIE PRIVIND CADRUL CONTINUT AL STUDIILOR ISTORICE DE       │
FUNDAMENTARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM                         │
                                                                   │
A. MEMORIU GENERAL                                                 │
                                                                   │
I. NOTA METODICA GENERALA                                          │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Descrierea obiectivelor si limitelor studiului                 │
 2. Descrierea metodei si directiilor de cercetare                 │
 3. Evidentierea surselor documentare, iconografice, cartografice  │
s.a.                                                               │
 4. Prezentarea echipei de cercetare dupa specialitate             │
 5. Prezentarea critica a bibliografiei generale.                  │
                                                                   │
II. ANALIZA DEZVOLTARII TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI A            │
LOCALITATILOR                                                      │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Istoricul teritoriului administrativ si al localitatilor       │
    componente                                                     │
 2. Evenimente istorice in teritoriul administrativ                │
 3. Prezente arheologice in teritoriul administrativ               │
 4. Evolutia statutului administrativ, militar, functional al      │
    localitatii                                                    │
 5. Evolutia structurii etnice si apartenentei religioase a        │
    populatiei                                                     │
 6. Evolutia ocupatiilor populatiei; ocupatii traditionale         │
    persistente                                                    │
 7. Evolutia teritoriului administrativ si intravilan              │
 8. Evolutia reglementarilor edilitare si urbanistice              │
 9. Evolutia tramei stradale si a parcelarului                     │
10. Evolutia fondului construit; tipologia si caracteristicile     │
    acestuia; amenajari                                            │
11. Operatiuni urbanistice importante (parcelari, demolari,        │
    trasari de artere de circulatie noi, lucrari hidrotehnice,     │
    amenajare de suprafete plantate s.a.)                          │
12. Concluzii referitoare la vechimea constructiilor si            │
    amenajarilor urbane (strazi, plantatii, piete) si la evolutia  │
    urbanistica a localitatii                                      │
                                                                   │
III. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT               │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Identificarea constructiilor valoroase                         │
 2. Identificarea amenajarilor valoroase                           │
 3. Identificarea spatiilor si perspectivelor valoroase            │
 4. Date semnificative referitoare la constructii si amenajari     │
 5. Concluzii referitoare la elementele care necesita protectie    │
    si la natura acestora                                          │
                                                                   │
IV. DEFINIREA SI DELIMITAREA ZONELOR ISTORICE DE REFERINTA         │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Definirea zonelor istorice de referinta - nota metodica        │Zona istorica de
                                                                   │referinta:
    a. Descrierea metodei de definire a zonelor istorice de        │Zona din teritoriul
       referinta                                                   │administrativ care se
    b. Criterii de definire/delimitare a zonelor istorice de       │defineste si delimiteaza
       referinta                                                   │prin studiul istoric
    c. Delimitarea zonelor istorice de referinta                   │general si care prezinta
    d. Piese scrise si desenate explicative                        │caracteristici coerente din
 2. Zonele istorice de referinta din teritoriul administrativ      │punct de vedere urbanistic,
    a. Listarea zonelor istorice de referinta, dupa                │arhitectural si istoric
       caracteristicile acestora                                   │care vor fi preluate in
    b. Schema cu evidentierea zonelor istorice de referinta        │modul de dezvoltare viitor
       (limite, tipuri)                                            │al teritoriului.
                                                                   │
V. DEFINIREA SI DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE           │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Sinteza dezvoltarii urbanistice a teritoriului administrativ   │
 2. Sinteza dezvoltarii urbanistice a localitatilor componente     │
 3. Definirea zonelor construite protejate - nota metodica         │
    a. Descrierea metodei de definire a zonelor construite         │
       protejate                                                   │
    b. Criterii de definire/delimitare a zonelor construite        │
       protejate                                                   │
    c. Definirea zonelor construite protejate, dupa tip si grad de │
       protectie                                                   │
    d. Descrierea naturii si calitatii zonelor construite protejate│
    e. Piese scrise si desenate explicative                        │
 4. Zonele construite protejate din teritoriul administrativ       │
    a. Listare dupa tip si grad de protectie:                      │
       a.1. Zone construite protejate de interes national:         │Zona construita protejata:
       * Definite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile   │Zona din teritoriul
       inscrise ca valori de patrimoniu cultural de interes        │administrativ care se
       national in Legea nr. 5/2000, anexa II;                     │defineste si delimiteaza
       * Definite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile   │prin studiul istoric
       clasate ca monument istoric (inscrise in Lista monumentelor │general si a carei
       istorice in oricare dintre capitolele sale) si avand        │protejare - justificata de
       categoria valorica A;                                       │prezenta unor valori
       * Definite pe teritoriul unor UATB "cu concentrare de valori│istorice, arhitecturale,
       de patrimoniu cultural de interes national" inscrise in     │urbanistice, peisagere -
       Legea 5/2000, anexa III.                                    │reprezinta un interes
       * Combinatie a cazurilor enuntate mai sus.                  │public.
                                                                   │
       Nota:                                                       │Categorii valorice:
       Definirea si delimitarea zonelor protejate de interes       │- Categoria A: zone
       national, descrisa in Legea 5/2000 are ca principal scop    │construite protejate de
       protejarea valorilor clasate si ca efect eliminarea zonelor │interes national
       de protectie arbitrare ale acestora. In mod similar, zonelor│- Categoria B: zone
       de protectie arbitrare ale monumentelor istorice de         │construite protejate de
       categorie A, dupa definire si delimitare conform Legii      │interes local
       nr. 422/2001, li se substituie respectivul perimetru de     │
       protectie care este, dupa natura, o zona protejata de       │
       interes national. In cazul in care in perimetrul protejat se│
       gasesc monumente istorice de categorie B, a caror protectie │
       se asigura prin reglementarile aferente perimetrului        │
       protejat, acesta se substituie zonei lor de protectie. In   │
       cazul in care protectia nu se asigura in totalitate,        │
       imobilele care nu sunt incluse in perimetrul protejat, dar  │
       care necesita protectie, vor fi incluse intr-o zona         │
       protejata de interes local.                                 │
                                                                   │
       a.2. Zone construite protejate de interes local:            │
       * Definite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile   │
       clasate ca monument istoric (inscrise in Lista monumentelor │
       istorice in oricare dintre capitolele sale) si avand        │
       categoria valorica B;                                       │
       * Definite pentru protejarea unor valori depistate sau      │
       confirmate prin studiul istoric general, care nu beneficiaza│
       de statutul de monument istoric. Acestea pot fi diferentiate│
       dupa gradul de protectie si elementele la care se refera.   │
                                                                   │
       Nota:                                                       │
       * Zonele construite protejate de interes national sau local │
       pot fi diferite dupa natura elementelor protejate si gradul │
       de protectie; aceasta diferentiere va fi stabilita prin     │
       PUG + RLU.                                                  │
       * Delimitarea se realizeaza pe limite de proprietate sau    │
       limite arbitrare (caz in care se definesc cu precizie).     │
       Delimitarea zonelor construite protejate se suprapune peste │
       delimitarea zonelor istorice de referinta. In interiorul    │
       zonelor istorice protejate vor fi preluate elementele de    │
       reglementare definite pentru zonele istorice de referinta cu│
       care se suprapun.                                           │
                                                                   │
       a.3. Zone de protectie arbitrare ale monumentelor istorice  │
       izolate (raze), atunci cand nu se procedeaza la definirea si│
       delimitarea acestora.                                       │
    b. Bilant teritorial                                           │
    c. Schema cu evidentierea zonelor construite protejate (limite,│
       tipuri)                                                     │
    d. Propuneri de includere a unor imobile in Lista monumentelor │
       istorice                                                    │
    e. Elemente de gestiune si reglementare care decurg din SIG    │
       (obligativitatea elaborarii unuia sau mai multor PUZ + R    │
       pentru perimetrele protejate; conditii administrative si    │
       tehnice speciale pentru construire in perimetrul protejat); │
    f. Proceduri administrative care decurg din legislatia in      │
       vigoare (avize prealabile autorizarii construirii sau       │
       desfiintarii si elaborarii de documentatii de urbanism de   │
       tip PUD, PUZ)                                               │
 5. Potentialul de dezvoltare a zonelor construite protejate       │
    (operatiuni de reabilitare a fondului construit existent,      │
    interventii noi permise in tesutul urban preexistent, metode de│
    incurajare a construirii de catre APL)                         │
                                                                   │
B. PIESE DESENATE SI ANEXE                                         │
I. Planuri istorice:                                               │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Harti si reprezentari iconografice ale localitatii             │
 2. Planuri ale unor parti de localitate                           │
 3. Planurile succesive ale localitatii la scari comparabile,      │
    inclusiv cel actual, cu precizarea autorului, sursei si a      │
    scarii de redactare                                            │
                                                                   │
II. Planuri de lucru:                                              │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Evolutia teritoriului localitatilor                            │
 2. Evolutia tramei stradale                                       │
 3. Operatiuni urbanistice importante                              │
 4. Planul evenimentelor istorice notabile din teritoriul          │
    administrativ                                                  │
 5. Planuri pe criterii de definire/delimitare a zonelor istorice  │
    de referinta                                                   │
 6. Planuri pe criterii de definire/delimitare a zonelor construite│
    protejate                                                      │
                                                                   │
III. Planuri operationale:                                         │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Plan cu evidentierea zonelor istorice de referinta             │
 2. Plan cu evidentierea siturilor arheologice cunoscute,          │
    cercetate, reperate, presupuse                                 │
 3. Plan cu evidentierea imobilelor protejate pe liste, categorii  │
    si categorii valorice                                          │
 4. Plan cu evidentierea zonelor care necesita cercetare           │
    arheologica prealabila construirii                             │
 5. Plan cu evidentierea limitelor si componentei zonelor istorice │
    protejate                                                      │
 6. Plan cu evidentierea zonelor istorice protejate care necesita  │
    plan urbanistic zonal si regulament specific pentru definirea  │
    modului de construire                                          │
                                                                   │
IV. Anexe:                                                         │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 1. Fise documentare: documente istorice semnificative; acte       │
    administrative, printre care regulamente anterioare,           │
    autorizatii de construire s.a.; fotografii si alte surse       │
    iconografice; alte elemente de interes istoric; extrase ale    │
    studiilor si cercetarilor realizate anterior                   │
 2. Fise de evaluare ale constructiilor si amenajarilor            │
 3. Fise ale zonelor istorice de referinta, care vor cuprinde:     │
    a. Descrierea precisa a limitelor                              │
    b. Principale caracteristici                                   │
    c. Elemente care trebuie preluate in modul de dezvoltare viitor│
       al teritoriului (functiuni dominante, utilizari ale         │
       terenului, trama stradala, forma si dimensiuni ale          │
       parcelelor, mod, grad de ocupare a terenului, regim de      │
       inaltime, regim de construire) si descrierea modului de     │
       preluare a acestor elemente.                                │
 4. Fisele zonelor istorice protejate, care vor cuprinde:          │
    a. Descrierea precisa a limitelor; suprafata protejata         │
    b. Principale caracteristici care necesita protectie           │
    c. Tipul de protectie a imobilelor si spatiilor publice din    │
       interiorul acesteia:                                        │
       - imobile clasate cu titlul de monumente istorice: adresa,  │
         categorie tipologica, valorica, cod in Lista monumentelor │
         istorice; regim de protectie special (VPCIN, MLPM)        │
       - imobile identificate cu titlul de valoare locala de       │
         patrimoniu construit: adresa, natura, caracteristici,     │
         recomandari privind interventiile                         │
       - alte elemente protejate (plantatii interioare,            │
         imprejmuiri, decoratii)                                   │
       - spatii publice protejate (sau componente ale acestora:    │
         statui, plantatii)                                        │
    d. Elemente care trebuie preluate in modul de dezvoltare viitor│
       al teritoriului (sinteza pentru suprafata zonei protejate a │
       elementelor de directionare a deciziei urbanistice care     │
       decurg din studierea zonelor istorice de referinta si din   │
       studierea potentialului de dezvoltare a acesteia)           │
 5. Lista imobilelor clasate in diferitele liste si corelarea      │
    dintre acestea (Lista monumentelor istorice, Lista valorilor de│
    patrimoniu cultural de interes national anexata Legii          │
    nr. 5/2000, anexa II, Lista monumentelor istorice inscrise in  │
    Lista patrimoniului mondial din Romania, Lista siturilor       │
    arheologice de interes arheologic prioritar, Lista imobilelor  │
    cu valoare locala de patrimoniu construit identificate prin    │
    SIG)                                                           │
 6. Fisa istorica a localitatii, care va fi inclusa in memoriul    │
    general al PUG (anexa 2)                                       │
───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*


   ANEXA 2


                        FISA ISTORICA A LOCALITATII - atasata PUG


*T*
*Font 8*

METODOLOGIE PRIVIND CADRUL CONTINUT AL STUDIILOR ISTORICE DE       │
FUNDAMENTARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM                         │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ELABORATOR                                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FISA ISTORICA                                                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. TERITORIUL ADMINISTRATIV                                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Forma actuala din data/actul normativ:                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Situatii anterioare formei actuale:                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Unitati administrative din care a facut parte teritoriul       │
│   administrativ actual:                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Denumiri succesive ale unitatii administrative (limba romana,  │
│   alte limbi):                                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Localitati contopite:                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Localitati disparute:                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Alte denumiri istorice in teritoriul administrativ:            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Fapte istorice notorii in teritoriul administrativ:            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Drumuri istorice, vaduri, poduri:                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Data construirii cailor ferate, statiilor c.f.:               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│II. LOCALITATILE                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Statutul administrativ actual din data/actul normativ:         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Atestarea documentara a localitatilor:                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Denumiri succesive ale localitatilor (limba romana, alte       │
│   limbi):                                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Modul de formare al localitatilor (crestere normala, crestere  │
│   prin aporturi de populatie, crestere prin improprietarire,     │
│   crestere prin industrializare s.a):                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Monumente istorice/pozitie lista/categoria:                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar:        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Alte constructii cu valoare istorica locala:                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Denumiri istorice in localitati:                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Fapte istorice notorii in localitate:                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Distrugeri ale localitatilor/constructiilor (incendii,        │
│    cutremure, inundatii, asedii s.a):                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Operatiuni urbanistice de amploare care s-au desfasurat in    │
│    localitati:                                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Cartiere istorice si parti istorice din localitati:           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│A. MEMORIU GENERAL                                                │
│                                                                  │
│I. NOTA METODICA GENERALA                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Descrierea obiectivelor si limitelor studiului                │
│ 2. Descrierea metodei si directiilor de cercetare                │
│ 3. Evidentierea surselor documentare, iconografice, cartografice │
│    s.a.                                                          │
│ 4. Prezentarea echipei de cercetare dupa specialitate            │
│ 5. Prezentarea critica a bibliografiei generale                  │
│ 6. Prezentarea studiilor anterioare pe care se bazeaza cercetarea│
│                                                                  │
│II. ANALIZA EVOLUTIEI SI CARACTERISTICILOR TERITORIULUI STUDIAT   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Analiza evolutiei teritoriului studiat:                        │
│   a. Istoricul teritoriului studiat in raport cu localitatea in  │
│      care se situeaza                                            │
│   b. Evolutia structurii etnice, a ocupatiilor populatiei, a     │
│      caracterului functional                                     │
│   c. Evolutia reglementarilor edilitare si urbanistice           │
│   d. Evolutia tramei stradale si a parcelarului                  │
│   e. Evolutia fondului construit                                 │
│   f. Concluzii referitoare la evolutia teritoriului studiat      │
│2. Date istorice importante, evenimente istorice in teritoriul    │
│   studiat                                                        │
│3. Prezente arheologice in teritoriul studiat                     │
│4. Monumente istorice, valori de patrimoniu cultural de interes   │
│   national, situri arheologice in teritoriul studiat             │
│5. Analiza caracteristicilor tesutului urban                      │
│   a. Analiza tramei stradale: vechime, caracteristici (forma,    │
│      dimensiuni, utilizari)                                      │
│   b. Analiza parcelarului: vechime, caracteristici (forma,       │
│      dimensiuni, utilizari)                                      │
│   c. Analiza fondului construit (vechime, stil, decoratii,       │
│      alcatuire constructiva)                                     │
│   d. Analiza legaturilor dintre acestea (lungimea aliniamentelor,│
│      mod si grad de ocupare a parcelelor, retrageri fata de      │
│      aliniament, accese in cladiri s.a.)                         │
│   e. Analiza caracteristicilor functionale                       │
│   f. Concluzii referitoare la caracteristicile tesutului urban   │
│                                                                  │
│III. ZONE SI SUBZONE ISTORICE DE REFERINTA                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤Zona istorica de
│                                                                  │referinta:
│1. Prezentarea caracteristicilor zonelor istorice de referinta -  │Zona din teritoriul
│   definite prin PUG - de pe teritoriul studiat si a prevederilor │administrativ care se
│   care se refera la acestea                                      │defineste si delimitea-
│2. Definirea si delimitarea subzonelor istorice de referinta, in  │za prin studiul istoric
│   functie de modul de dezvoltare si de caracteristicile tesutului│general si care prezinta
│   urban                                                          │caracteristici coerente
│3. Zonele si subzonele istorice de referinta din teritoriul       │din punct de vedere
│   studiat                                                        │urbanistic, arhitectural
│   a. Listarea zonelor istorice de referinta, dupa                │si istoric care vor fi
│      caracteristicile acestora                                   │preluate in modul de
│   b. Schema cu evidentierea subzonelor istorice de referinta     │dezvoltare viitor al
│      (limite, tipuri)                                            │teritoriului la nivelul
│4. Definirea tipului de protectie necesar fiecarei subzone, in    │PUG + RLU.
│   functie de caracteristicile acesteia                           │Subzona istorica de
│5. Definirea modului si gradului de dezvoltare posibil al fiecarei│referinta:
│   subzone                                                        │Zona din teritoriul
│                                                                  │administrativ care se
│                                                                  │defineste si delimiteaza
│                                                                  │Prin studiul istoric
│                                                                  │zonal in cadrul unei
│                                                                  │zone istorice de refe-
│                                                                  │rinta si care prezinta
│                                                                  │caracteristici coerente
│                                                                  │din punct de vedere
│                                                                  │urbanistic, arhitectural
│                                                                  │si istoric care vor fi
│                                                                  │preluate in modul de
│                                                                  │dezvoltare viitor al
│                                                                  │teritoriului la nivelul
│                                                                  │PUZ + RLU.
│IV. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea constructiilor valoroase                         │
│2. Identificarea amenajarilor valoroase                           │
│3. Identificarea spatiilor si perspectivelor valoroase            │
│4. Date semnificative referitoare la constructii si amenajari     │
│5. Concluzii referitoare la elementele care necesita protectie si │
│   la natura protectiei                                           │
│                                                                  │
│V. STABILIREA MODULUI DE CONSTRUIRE IN TERITORIUL STUDIAT         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.  Stabilirea elementelor protejate si a metodelor de protectie  │
│    ale acestora                                                  │
│    a. Descrierea metodei de selectare a elementelor protejate    │
│    b. Caracteristici ale elementelor protejate si stabilirea     │
│       modului de protectie                                       │
│   c. Elemente protejate, dupa tip, grad de protectie, interventii│
│      permise                                                     │
│                                                                  │
│   Nota:                                                          │
│   Tipul elementelor protejate se refera la trama stradala,       │
│   parcelar si fond construit, precum si la functiunile cladirilor│
│   si utilizarea terenului, dupa caz: profile de strazi; plantatii│
│   si alte amenajari a spatiilor publice; forma, dimensiuni ale   │
│   parcelelor; mod si grad de ocupare a parcelelor; constructii,  │
│   parti de constructii, gabarite ale constructiilor, alcatuirea  │
│   fronturilor catre strada ale cladirilor, ritmul golurilor;     │
│   functiuni istorice sau traditionale, utilizari traditionale ale│
│   terenului; suprafete plantate s.a.                             │
│                                                                  │
│2. Elemente protejate din perimetrul PUZ                          │
│   a. Listare dupa tip, grad de protectie si interventii permise: │
│      a.1. Imobile protejate cu titlul de monumente istorice      │
│           (inclusiv mentionarea regimului de protectie special:  │
│           VPCIN, MLPM)                                           │
│      a.2. Imobile protejate prin apartenenta la zone de protectie│
│           ale m.i.                                               │
│      a.3. Imobile protejate prin PUZ + R                         │
│      a.4. Spatii publice protejate (sau componente ale acestora: │
│            statui, plantatii)                                    │
│      a.5. Alte elemente protejate (plantatii interioare,         │
│           imprejmuiri, decoratii)                                │
│   b. Propuneri de includere a unor imobile in Lista monumentelor │
│      istorice                                                    │
│   c. Elemente de gestiune si reglementare care decurg din SIZ    │
│      (conditii generale care trebuie preluate in PUZ + RLU,      │
│      obligativitatea elaborarii de studii istorice prealabile    │
│      construirii/desfiintarii pentru anumite imobile; propuneri  │
│      de punere in valoare a teritoriului pentru uzul             │
│      administratiei publice locale)                              │
│3. Analiza potentialului de dezvoltare a fiecarei subzone         │
│   (cresteri posibile ale gradului de ocupare a parcelelor si     │
│   modul in care se poate obtine, imbunatatirea fondului          │
│   construit)                                                     │
│4. Stabilirea modului de construire permis in teritoriul studiat  │
│   pentru toate imobilele, in functie de obiectivele de punere in │
│   valoare a elementelor protejate si de obiectivele de dezvoltare│
│   ale teritoriului                                               │
│                                                                  │
│B. PIESE DESENATE SI ANEXE                                        │
│                                                                  │
│I. Planuri istorice:                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Harti si reprezentari iconografice ale localitatii            │
│ 2. Planurile succesive ale teritoriului studiat la scari         │
│    comparabile, inclusiv cel actual, cu precizarea autorului,    │
│    sursei si a scarii de redactare                               │
│                                                                  │
│II. Planuri de lucru:                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤Observatii:
│ 1. Evolutia tramei stradale si a parcelarului                    │Studiul istoric zonal se
│ 2. Evolutia fondului construit                                   │realizeaza prealabil PUZ
│ 3. Caracteristicile tramei stradale si a parcelarului            │+RLU si este obligato-
│ 4. Caracteristicile fondului construit                           │riu in urmatoarele cazuri:
│ 5. Planuri pe criterii de definire/delimitare a subzonelor       │(1) in cazul unui PUZ + RLU
│    istorice de referinta                                         │realizat in UATB in care
│ 6. Planuri pe criterii de stabilire a elementelor protejate      │sunt definite si delimitate
│                                                                  │zonele construite
│III. Planuri operationale:                                        │protejate:
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤(a) pentru definirea
│ 1. Plan cu evidentierea zonelor si subzonelor istorice de        │modului de construire
│    referinta                                                     │intr-una sau mai multe zone
│ 2. Plan cu evidentierea siturilor arheologice cunoscute,         │construite protejate;
│    cercetate, reperate, presupuse                                │(b) pentru definirea si
│ 3. Plan cu evidentierea imobilelor protejate pe liste, categorii │delimitarea zonelor de
│    si categorii valorice                                         │protectie ale monumentelor
│ 4. Plan cu evidentierea zonelor care necesita cercetare          │istorice care nu sunt
│    arheologica prealabila construirii                            │continute in zonele
│ 5. Plan cu evidentierea imobilelor protejate dupa categoriile de │construite protejate;
│    interventii permise                                           │(c) pentru orice teritoriu
│6. Plan cu evidentierea potentialului de dezvoltare a teritoriului│continut in zonele
│    dupa gradul de dezvoltare si modul de construire permise      │protejate construite sau
│7. Plan cu evidentierea zonelor din teritoriul studiat care       │zonele de protectie ale
│    necesita PUZ + RLU pentru definirea modului de construire (in │unui monument istoric
│    cazul teritoriilor de mari dimensiuni)                        │exterior acestora, precum
│                                                                  │si pentru stabilirea
│                                                                  │modului de construire in
│                                                                  │aceste zone;
│                                                                  │(d) pentru orice teritoriu
│                                                                  │pentru care PUG + RLU
│                                                                  │aprobat o cere.
│                                                                  │(2) In cazul unui PUZ + RLU
│                                                                  │realizat in UATB in care nu
│                                                                  │sunt definite si delimitate
│                                                                  │zonele construite
│                                                                  │protejate:
│                                                                  │(a) pentru definirea si
│                                                                  │delimitarea zonelor de
│                                                                  │protectie ale monumentelor
│                                                                  │istorice precum si pentru
│                                                                  │stabilirea modului de
│                                                                  │construire in aceste zone;
│                                                                  │(b) pentru cazurile in care
│                                                                  │PUZ + RLU necesita aviz al
│                                                                  │MCC si/sau MLPTL, conform
│                                                                  │legii;
│                                                                  │(c) pentru orice teritoriu
│                                                                  │pentru care PUG + RLU
│                                                                  │aprobat o cere;
│                                                                  │(d) pentru cazurile in care
│                                                                  │administratia publica
│                                                                  │locala considera necesar
│                                                                  │(zone centrale, zone cu un
│                                                                  │anumit specific, zone cu
│                                                                  │calitati urbanistice
│                                                                  │deosebite).
│                                                                  │In alte cazuri decat cele
│                                                                  │enuntate la pct. (1) si
│                                                                  │(2), problema istorica la
│                                                                  │nivelul PUZ + RLU va fi
│                                                                  │tratata conform exigentelor
│                                                                  │Ghidului de elaborare a
│                                                                  │documentatiilor de urbanism
│                                                                  │de tip PUG, PUZ, aprobat
│                                                                  │prin OMLPTL.
│IV. Anexe:                                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Fise documentare: documente istorice semnificative; acte      │
│    administrative, printre care regulamente anterioare,          │
│    autorizatii de construire s.a.; fotografii si alte surse      │
│    iconografice; alte elemente de interes istoric; extrase ale   │
│    studiilor si cercetarilor realizate anterior                  │
│ 2. Fise de evaluare ale constructiilor si amenajarilor           │
│ 3. Fise ale zonelor si subzonelor istorice de referinta, care vor│
│    cuprinde:                                                     │
│    a. Descrierea precisa a limitelor                             │
│    b. Principale caracteristici                                  │
│    c. Elemente care trebuie preluate in PUZ + RLU (functiuni     │
│      dominante, utilizari ale terenului, trama stradala, forma si│
│      dimensiuni ale parcelelor, mod, grad de ocupare a terenului,│
│      regim de inaltime, regim de construire) si descrierea       │
│      modului de preluare a acestor elemente.                     │
│ 4. Fisele elementelor protejate, care vor cuprinde:              │
│    a. Descrierea precisa a imobilelor (adresa, referinte         │
│       cadastrale, plan, fotografii)                              │
│    b. Datarea componentelor, informatii istorice semnificative   │
│    c. Principale caracteristici morfologice                      │
│    d. Regimul juridic de protectie                               │
│   e. Descrierea precisa a elementelor protejate (cladiri, corpuri│
│      de cladiri, alte elemente)                                  │
│    f. Utilizari permise, permise cu conditionari, interzise      │
│    g. Interventii permise, permise cu conditionari, interzise    │
│    h. Conditii speciale de construire/desfiintare                │
│    Fisele spatiilor publice si a celorlalte elemente protejate se│
│    vor realiza similar                                           │
│ 5. Lista imobilelor clasate in diferitele liste si corelarea     │
│    dintre acestea (Lista monumentelor istorice, Lista valorilor  │
│    de patrimoniu cultural de interes national anexata Legii      │
│    nr. 5/2000, anexa II, Lista monumentelor istorice inscrise in │
│    Lista patrimoniului mondial din Romania, Lista siturilor      │
│    arheologice de interes arheologic prioritar, Lista imobilelor │
│    cu valoare locala de patrimoniu construit identificate prin   │
│    SIG/SIZ).                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*


    ANEXA 4


             REGLEMENTARI PLAN URBANISTIC ZONA CONSTRUITA PROTEJATA

                             LEGENDA PIESE DESENATE

*T*
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Imagine*)│LIMITA ZONA CONSTRUITA PROTEJATA                                    │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│LIMITA ZONA DE PROTECTIE A UNUI MONUMENT ISTORIC                    │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│LIMITA DE SUBZONA SAU DE SECTOR (U.T.R.)                            │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│CONSTRUCTII SAU FRAGMENTE/FATADE ALE UNOR CONSTRUCTII CLASATE CA    │
│         │MONUMENTE ISTORICE                                                  │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│CONSTRUCTII SAU FRAGMENTE DE CONSTRUCTII EXISTENTE CU CALITATI      │
│         │AMBIENTALE, CARE NU SE POT MODIFICA                                 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│CONSTRUCTII EXISTENTE CARE POT FI MODIFICATE PENTRU AMELIORARE      │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│CONSTRUCTII EXISTENTE A CAROR DEMOLARE ESTE IMPUSA PENTRU ASANAREA  │
│         │ZONEI SAU PENTRU REALIZAREA UNOR AMENAJARI PUBLICE SAU PRIVATE      │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│SPATIU VERDE PUBLIC CARE SE MENTINE CA ATARE SAU SE REAMENAJEAZA    │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│SPATIU VERDE PUBLIC PROPUS                                          │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│PLANTATIE DE ALINIAMENT PROPUSA                                     │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│AMPLASAMENT REZERVAT PENTRU REALIZAREA UNUI OBIECTIV DE             │
│         │INTERES PUBLIC                                                      │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│AMPLASAMENT PENTRU PARCAJ PUBLIC PROPUS                             │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│TRASEU PIETONAL EXISTENT CARE SE CONSERVA SAU SE REAMENAJEAZA       │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│TRASEU PIETONAL PROPUS                                              │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│ALINIAMENT                                                          │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│CONDITIONARI DE REALIZARE A FATADELOR                               │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│ALINIERE                                                            │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│EDIFICABILUL PARCELEI                                               │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Imagine*)│ARIE PE CARE SE PROPUNE REALIZAREA UNUI PUD                         │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
--------------
    NOTA(CTCE)
    *) Imaginile din tabel se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginile asociate - Anexa4)

                                          -------